1. Właścicielem marki UNIPLAN jest Rebago Ewelina Sroka z siedzibą 55-080 Mokronos Dolny, ul. Parkowa 4, będąca stroną zawieranych umów.
 2. Wszelkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (dopuszczalnie mailowej – za potwierdzeniem), przez osoby upoważnione.
 3. Zamówienie określa rodzaj stosowanego materiału (gramatura, kolor), technikę wykonania, dokładny wymiar, ilość sztuk oraz ustalone warunki płatności oraz odbioru lub dostawy.
 4. Potrzebę posiadania dodatkowych dokumentów jak np. projekty, zaświadczenia, oświadczenia, certyfikaty, świadectwa zgodności, karty techniczne Zleceniodawca zgłasza przed podpisaniem/złożeniem zlecenia.
 5. Wszelkie zmiany w złożonym zleceniu wymagają potwierdzenia przez strony w formie pisemnej i mogą wiązać się z rekalulacją.
 6. Wykonanie projektów, próbnych produktów i kalkulacji ubezpieczeniowych stanowi przedmiot zlecenia, które po dokonaniu rozliczenia stają się własnością Zleceniodawcy.
 7. Nieodebrane przez Zleceniodawcę zamówienia przez okres 7 dni od daty realizacji, mogą zostać poddane utylizacji na koszt Zleceniodawcy. Zapis stosuje się także w sytuacji gdy UNIPLAN wykonywał zlecenie na materiale powierzonym.
 8. Nieodebranie przedmiotu zlecenia przez Zleceniodawcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty.
 9. Do zadatkowanych kwot stosuje się przepisy art. 394 Kodeksu Cywilnego
 10. UNIPLAN udostępnia nieodpłatnie miejsce postojowa na monitorowanym, zamkniętym placu dla pojazdu pozostawionego na czas realizacji zlecenia.
 11. Nieodebranie pozostawionego przez Zleceniodawcę na placu UNIPLAN pojazdu w terminie przekraczającym o 3 dni kalendarzowe termin realizacji określony w zleceniu, UNIPLAN nabywa prawo do naliczenia opłaty za bezumowne zajęcia miejsca postojowego.
 12. W przypadku wykonania zlecenia na bazie materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę, UNIPLAN udziela gwarancji na zasadach określonych przepisami prawa, z wyłączeniem tych materiałów.
 13. Za treści zawarte w projekcie dostarczonym do UNIPLAN celem wykonania zlecenia, odpowiada Zleceniodawca.
 14. Każdy wykonany produkt zawiera oznaczenie producenta UNIPLAN
 15. Wysyłka towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu realizowane jest tylko na wyraźne życzenie i koszt Zleceniodawcy. Za opóźnienia w odbiorze towaru powyżej 3 dni może zostać naliczona opłata za bezumowne magazynowanie.
 16. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych strony mogą ustalić nowy termin realizacji zlecenia.
 17. W przypadku wykonywania usługi na pojeździe lub konstrukcji Zleceniodawcy, rzecz musi zostać odebrana w ciągu 24 godzin od wykonania usługi. Nieodebranie rzeczy w czasie 24 godzin wiązać będzie się z naliczeniem opłaty dodatkowej za bezumowne korzystanie z miejsca w kwocie 123 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę.