Informacja RODO dla klientów UNIPLAN:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REBAGO Ewelina Sroka ul. Parkowa 4, 55-080 Mokronos Dolny, zwana dalej Administratorem
 2. Kontakt z Administartorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: uniplan@uniplan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celach podatkowych, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w obiekcie należącym do Administratora;
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO;
 5. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora;
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wypełnienia obowiązku prawnego np. dla celów podatkowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres wymagany stosownymi przepisami, zaś Pani/Pana dane zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego – przez okres nie przekraczający 3 miesięcy;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i/lub wykonanie umowy;
 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Jest Pani/Pan również uprawniona/y do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;